ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Предмет на Общите условия
Настоящите общи условия определят и регламентират отношенията между ЕТ “Зози-Огнян Василев“, с ЕИК 131145653, със седалище и  адрес на регистрация  гр. София,
ул. Тинтява №1А, ет.1 и клиентите на онлайн магазин “ZK Veggies“.

2. Данни за продавача

Съгласно Закона за електронната търговия, като собственик на онлайн магазин “ZK Veggies“, ЕТ “Зози-Огнян Василев“ е доставчик на услуги на информационното общество и като такъв е длъжен да предостави на своите клиенти пряк и постоянен достъп до следната информация:

1. Наименование на фирмата: ЕТ “Зози-Огнян Василев“

2. Седалище на фирмата и адрес на управление: България, гр. София, ул. Тинтява №1А, ет.1

3. Адрес, на който фирмата упражнява дейността: гр. София, ул. Тинтява №1А, ет.1

4. Данни за кореспонденция: България, гр. София, ПК 1111, ул. Тинтява №1А, ет.1, телефон за връзка: 0882 663 185, мейл за контакт: office@zk-veggies.com.

5. Вписвания в публични регистри:

5.1. Фирмата е вписана в Търговския регистър с ЕИК 131145653 от 2003г.

5.2. Фирмата е регистрирана от Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с идент. № 433583 от 11.01.2018г..

6. Органи, осъществяващи контрол върху дейността на фирмата и онлайн магазина:

6.1. Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg

6.2. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

3. Сключване на договор между продавача и клиента за покупка-продажба на стоки от онлайн магазин “ZK Veggies”

Приема се, че има сключен договор между ЕТ “Зози-Огнян Василев“ и клиента за покупко-продажба на продукти от онлайн магазин “ZK Veggies” ,когато клиентът е предприел следните кумулативни действия:

1. Да разгледа предлаганите в онлайн магазина продукти.

2. Да избере един или повече от предлаганите в онлайн магазина продукти и да ги добави към направения от него списък с избрани стоки.

3. Да прегледа/редактира вече избраните от него продукти и да потвърди направената от него поръчка.

4. Да предостави необходимите данни за регистриране в системата на онлайн магазина, за да бъде възможно осъществяването на доставка на поръчаните от него стоки на посочения от него адрес на доставка.

5. Да избере начин на плащане на поръчаните от него продукти.

6. Да потвърди поръчката. 

4. Съдържание на договора. Права и задължания на продавача и клиента.

4.1. Цените на стоките в този сайт са в български лева с включен ДДС.

4.2. Клиентът следва да плати цената за направени от него една или повече поръчки от онлайн магазина непосредствено след завършване на поръчката с кредитна или дебитна карта или в момента на тяхната доставка. Той има право да плати няколко поръчки наведнъж в момента на доставката им, в случай че са направени в един и същи ден и са договорени едни и същи час и адрес на доставка за отделните поръчки.

4.3. Клиентът има право да се откаже от направената поръчка, преди тя да бъде доставена на посочения от него адрес, като всичко, кето е необходимо да направи е да уведоми своевременно онлайн магазина за отказа си;

4.4. Онлайн магазинът си запазва правото да откаже изпълнението на поръчка на конкретен клиент, за което магазинът е задължен да уведоми своевременно клиента след получаване на поръчка от него, като не се задължава да посочи причина за отказа от изпълнение на поръчката.

4.5. Онлайн магазинът е задължен като прави предложение за сключване на договор за покупко-продажба (предлага продукти за продажба на сайта си) предварително да информира потенциалните клиенти по ясен, разбираем и недвусмислен начин относно:

- техническите стъпки по сключването на договора (посочени са в т. 3 от настоящите Общи условия) и тяхното правно значение;

- езиците, на които договорът може да бъде сключен – официалният език, на който се публикува информация на онлайн магазина и свързаните с него документи е български;

- настоящите Общи условия са достъпни за всеки потенциален клиент на страницата  на онлайн магазина и могат да бъдат разгледани с натискане на бутон “Общи условия“, намиращ се долу в центъра на страницата.

- продавачът е задължен да осигурява подходящи, ефективни и достъпни технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждане на информация, преди клиентът да направи изявление за сключване на договор (потвърждаване на поръчката); задължен е също да информира своевременно клиентите за изчерпана наличност от даден продукт.

- продавачът е задължен да потвърди по електронен път за получаването на сключен договор от клиента (изпращане на поръчка) в максимално кратък срок след получаването на същия договор.

- продавачът е задължен в страницата на всеки един продукт да са описани основните характеристики на стоките, предлагани от него в онлайн магазина.

- клиентът има право да промени договорения часови интервал и адрес на доставка до 3 часа преди настъпването на договорения вече часови интервал, като е необходимо своевременно да уведоми за това продавача и да договорят друг часови интервал или адрес за доставка, избрани от клиента.

- клиентът е задължен да прегледа доставените стоки в момента на доставката им и ако те не отговарят на неговите очаквания и изисквания да информира незабавно или в максимално кратък срок продавача или неговия представител,  извършващ доставката.

- продавачът определя цената на всяка стока и я публикува в страницата на всяка една стока, като е задължен ясно да упомене какви данъци и такси са включени в нея.

- продавачът също е задължен ясно да посочва какво включва цената на всяка една стока,  включена от него в промоционални оферти и предлагани от него ценови отстъпки за конкретни стоки, публикувани в онлайн магазина.

- срокът на доставка (денят и часовият интервал на доставка) на всяка една поръчка се определя при сключване на договора (потвърждаването на поръчката), като клиентът отбелязва в полето Забележки* след приключване на поръчката деня и часовия интервал за доставка, а продавачът от своя страна има право да се свърже с клиента за допълнително уточняване на времето за доставка.

- в случай, че продавачът не може да достави някоя или всички поръчани стоки, поради изчерпана към момента наличност, той е длъжен да уведоми своевременно клиента за това и ако поръчката е платена предварително, да възстанови платените от клиента суми в максимално кратък срок.

- в случай, че продавачът не може да достави някоя или всички поръчани стоки, поради независещи от него обстоятеслтва (технически, природни или други форсмажорни условия) той е длъжен да уведоми своевременно клиента за това и ако поръчката е платена предварително, да възстанови платените от клиента суми в максимално кратък срок.

5. Право на връщане. Рекламации.

   Съгласно Закона за защита на потребителите, клиентът има право, без да дължи обезщетение, неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор (потвърдената поръчка) в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката от клиента на посочения от него адрес, което е валидно за всички нехранителни стоки; 

   Предвид спецификата на търговията с пресни плодове и зеленчуци, нетрайният, лесно и бързо увредим характер на продуктите, клиентът има право да се откаже от сключения договор (потвърдената поръчка) в рамките на 1 час, считано от момента на доставката на стоката до посочения от клиента адрес, като уведоми за това своевременно продавачът по телефон или друг начин за връзка с него, за да бъде възможно физическото взимане обратно на стоките от продавача от посочен адрес.

   В случаите, когато е повредена или разпечатана опаковката на конкретна стока, продавачът има право да откаже да признае връщането на стоката от клиента и да не възстанови платената от клиента сума за тази стока (в случаите, когато поръчката е платена предварително в онлайн магазина).

   При упражняване правото на отказ от сключения договор от страна на клиента, в случаите, когато доставените пресни стоки не отговарят на приетите стандарти за качество в страната, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на продавача.

   При упражняване правото на отказ от страна на клиента, във всички останали случаи, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на клиента.

   При закъснение на доставката и неспазване на договорения ден и часови интервал от страна на продавача, клиентът има право да откаже поръчката – в този случай той не дължи никаква сума на продавача и не получава поръчката си, ако е посочил плащане с наложен падеж при създаване на поръчката; в случаите, когато поръчката е платена предварително, продавачът е длъжен да възстанови цялата сума, платена от клиента в онлайн магазина в максимално кратък срок. 

   Продавачът има право да поиска от клиента да се легитимира в момента на доставката на стоките.

6. Защита на личните данни. Авторски права.

   Собственикът на онлайн магазин ZK Veggies (продавачът) е длъжен и взима съотвените мерки да защити личните данни на всеки един свой клиент, съгласно Закона за защита на личните данни. Фирмата-собственик на онлайн магазина е регистрирана като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни с идент. № 433583.

   Продавачът гарантира, че сключеният договор между двете страни (потвърдената поръчка) ще бъде съхраняван от него  и при необходимост посочва на клиента си какъв е начинът за достъп до него – поръчките на всеки клиент се съхраняват в защитена база данни на онлайн магазина, като при желание от страна на клиента, направените от него поръчки във времето, могат да му бъдат предоставени.

   Продавачът не може да предоставя информация за предходни поръчки, направени от конкретен клиент, само в случаите, когато е налице акт на компетентен държавен орган за премахване на информацията или преустановяване на достъпа до нея, когато това е установено със закон или по независещи от него причини тази информация е изтрита или повредена.

   Също така продавачът е задължен при искане на компетентен държавен орган в случаите, установени със закон, да предостави всяка информация относно клиентите си, тяхната дейност и личните им данни.

   Продавачът гарантира поверителността на данните, въведени от клиентите им в различните полета на онлайн магазина и потвърждава, че те ще бъдат изполвани само и единствено за изпълнението на сключения договор (доставката на поръчаните от клиента стоки) и подобряването на обслужването на своите клиенти.

   Със сключването на всеки един договор (потвърдена поръчка), клиентът се съгласява, че собственикът на онлайн магазина има право да изпраща на клиента рекламни и други съобщения по електронен път (промоционални оферти, рекламни материали и други  различни предложения за стоки, предлагани в онлайн магазина).

   Всички текстове, лога и стоки, публикувани на страниците на онлайн магазина са собственост на продавача и със сключването на договор между него и клиента, клиентът се съгласява, че няма право да копира материали от тези страници, както и да ги използва и разпространява с търговски или други цели, различни от предмета на сключения договор; при нарушаване на тези права, клиентът подлежи на санкции, съгласно Закона за защита на авторските права.

   Публикуването и разпространяването на материали, собственост на онлайн магазина, без съгласието на продавача, подлежи на санкции, съгласно Закона за защита на авторските права.

7. Промени в общите условия. Спазване на нормативната уредба на Република България.

   Собственикът на онлайн магазин ZK Veggies (продавачът) има право да прави промени в настоящите Общи условия, като гарантира на клиентите, че всички промени в тези условия ще бъдат публикувани своевременно в секцията “Общи условия“ на онлайн магазина.

   Продавачът гарантира, че спазва всички изисквания и норми за започване и осъществяване на дейност по предоставяне на услуги на информационното общество (онлайн търговия) на  законите на държавата, където се намира мястото на дейност на продавача, която е на територията на държава - членка на Европейския съюз.

   За всякакви въпроси, незасегнати в този договор, свързани с неговото изпълнение и тълкуване, се прилагат законите на Република България.

   При възникнали спорове, свързани със сключването и изпълнението на този договор, които не могат да се разрешат между страните по него, клиентът има право да се обърне към ОРС на адрес: https://webgate.ec.europa.eu. – където се разрешават спорове по извънсъдебен ред.

   В случаите, когато възникналите спорове между страните по договора не могат да се разрешат по извънсъдебен ред, всяка една от страните има право да се обърне за защитаване на правата си към Комисията за защита на потребителите или по съдебен ред.

   Настоящите общи условия важат за всички клиенти на онлайн магазин ZK Veggies и влизат в сила от 06.12.2017 г.